andreas lutz körpertherapie

Video

„gayatri mantra“
om bhur buvah svah
tat savitur varenyam
bhargo devasya dhimahi
dhyo yonah prachodayat